Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez firmę "DARK" Dariusz Szymański  z siedzibą w Lidzbark Warmińskim na ulicy ul. Mieczysława Karłowicza 10, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisaną do wpisu ewidencji gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7431128808 i REGON 510699896 produktów i określa warunki i zasady sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.mxparts.pl, zwanym dalej Klientem, a firmą "DARK" Dariusz Szymański , zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez "DARK" Dariusz Szymański  jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.mxparts.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.mxparts.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.mxparts.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.mxparts.pl, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
 6. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT lub paragon.

III. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (www.mxparts.pl).
 2. Każdy użytkownik ma prawo się zarejestrować i uzyskać  możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.mxparts.pl
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach
 3. Zarejestrowany klient będzie otrzymywał mailowo oferty specjalne skierowane tylko dla zarejestrowanych klientów
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy Klient obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  •  wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie www.mxparts.pl i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego,
  • dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.mxparts.pl
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.mxparts.pl
 7. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.mxparts.pl
 8. W celu zakupu w sklepie internetowym www.mxparts.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.mxparts.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcy i podawany jest przez pracowników Sprzedającego przed dostawą towaru do Klienta.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie.
 6. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia zawartości i rozpakowania przesyłki w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odbioru przesyłki, oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z wyszczególnieniem przyczyny odmowy odbioru.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, oraz reklamacje dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane w przypadku niesporządzenia protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@mxparts.pl.
 2. Termin 14 dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14 dniowego terminu,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nie noszącym jakichkolwiek śladów użytkowania, kompletny w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu wraz z załączoną do niego fakturą VAT lub paragonem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 7. Koszt odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi Klient.
 8.  Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym www.mxparts.pl (umowa zawarta na odległość).
 9. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego w salonie sprzedaży Sprzedającego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie firmy) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny.

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną
 3. Klient powinien takie zgłoszenie wysłać na adres mailowy kontatk@mxparts.pl
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego, będącej miejscem zakupu towaru.
 6. W przypadku zakupu i wysyłki towaru przez Internet, produkt należy wyłącznie reklamować wysyłając towar na adres siedziby Sprzedającego: ul. Mieczysława Karłowicza 10 11-100 Lidzbark Warmiński
 7. Każdy Klient jest obowiązany do czytelnego oznaczenia przesyłki reklamacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Dalszy bieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego RMA ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. W przypadku wysyłki towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 11. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 12. Rewers wydawany Klientowi przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu firmy www.mxparts.pl jest JEDYNYM dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 13. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Brak odbioru sprzętu we wskazanym terminie jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art.180 k.c.). W takim wypadku towar staje się własnością firmy www.mxparts.pl i zostanie poddany utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 15. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 16. Wszelkie spory, które wynikły lub mogą wyniknąć w związku z umową łączącą Klienta ze Sprzedawcą będą rozpatrywane przez Sąd.